REGULAMIN STRONY

I. DEFINICJE

 1. Strona https://www.bespokechat.com/ jest prowadzona przez Usługodawcę: BespokeChat sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Babiego Lata 13B/2C 53-020 Wrocław, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000619897, NIP 8943079054.
 2. Strona Internetowa (dalej również jako “strona”)- https://www.bespokechat.com/
 3. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej.
 4. Treści strony internetowej – w szczególności informacje, dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty, filmy video i inne pliki tworzące stronę internetową.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Spółce i jej usługach.
 2. O ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, Strona oraz zamieszczone na niej treści nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z Internetu oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw BespokeChat Sp z o.o.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza swoimi działaniami pkt. 2, BespokeChat Sp. z o.o. ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka Prywatności”.

III. OFERTA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej BespokeChat Sp. z o.o. nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Informacje zamieszczane przez BespokeChat Sp z o.o. na stronie są na bieżąco aktualizowane. BespokeChat Sp z o.o. nie gwarantuje jednak ich prawidłowości, aktualności oraz kompletności.
 3. Ofertę handlową Użytkownik ma możliwość otrzymania od Usługodawcy dopiero po skontaktowaniu się z Usługodawcą w sposób telefoniczny, mailowy lub za pomocą formularza dostępnego na stronie oraz następnie ustaleniu z nim warunków współpracy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony wywołane m.in.
  1. siłą wyższą;
  2. awarią sprzętu;
  3. niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich;
  4. czasowe utrudnienia lub niemożność korzystania ze strony, wynikającą z przeprowadzania czynności technicznych związanych z wprowadzaniem zmian i ulepszeń w systemie (o przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni);
  5. wszelkie szkody wynikające ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze strony, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania ze strony zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania przekazywanymi na stronie, w tym w szczególności:
    1. korzystania z jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania mogącego uszkodzić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej,
    2. korzystania z jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego przechwytywanie jakichkolwiek systemów, danych lub informacji ze strony internetowej,
    3. podejmowania jakichkolwiek działań, które w sposób nieuzasadniony lub nieproporcjonalnie duży mogłyby obciążać sieć internetową lub inną infrastrukturę Usługodawcy;
  6. wszelkie szkody wynikające z braku autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników strony.
 5. BespokeChat Sp z o.o. udziela Użytkownikom odpowiedzi, informacji lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji bezpośredniej z Użytkownikiem.
 6. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść BespokeChat Sp z o.o. nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich administrator.

IV. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zawartość strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim.
 2. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie, w szczególności informacje, dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące stronę internetową, zastrzeżone są na rzecz BespokeChat Sp z o.o. bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 3. Zabronione jest kopiowanie lub modyfikowanie strony internetowej w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, Użytkownik może zgłaszać je BespokeChat Sp z o.o. poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@bespokechat.com
 2. Wszelkie informacje przekazane przez Użytkownika Usługodawcy jako sugestie dotyczące ulepszeń czy wprowadzenia nowych funkcjonalności, mają charakter dobrowolnych i ich przekazanie Usługodawcy, o ile strony nie postanowią inaczej na drodze odrębnych porozumień, oznaczają zrzeczenie się praw do praw, licencji czy udziałów w korzyściach osiągniętych na drodze eksploatacji powstałych ulepszeń lub nowych usług.
 3. BespokeChat Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.
 4. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje jego nieważności w całości, w miejsce nieważnego postanowienia wchodzą najbliższe intencjom stron, ważne postanowienia Regulaminu, a w przypadku gdyby takich nie było – przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.