POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. DEFINICJE

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może przeglądać informacje zamieszczone na stronie https://www.bespokechat.com/ zgodnie z ich przeznaczeniem, jak też korzystać z innych usług.
 2. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w szczególności: imię, nazwisko, adres IP, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu/faxu, nr PESEL, NIP, REGON, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.
 3. Strona Internetowa (dalej również : „strona”)- https://www.bespokechat.com/
 4. Przetwarzanie – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest BespokeChat sp. z o.o. (dalej również „Administrator”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Babiego Lata 13B/2C 53-020 Wrocław, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000619897, NIP 8943079054.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (zwane dalej również: „RODO”) i innymi właściwymi aktami prawnymi.
 3. Dane przekazane przez Użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie wykorzystywane są jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. Administrator w tym celu zapewnia, że dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników, a zbierane przez niego dane są:
   • przetwarzane zgodnie z prawem,
   • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
   • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Niniejsza polityka prywatności strony internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny

III. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. udzielenia odpowiedzi na dokonane przez Użytkownika zgłoszenie zamówienia oferty, za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  2. realizacji zamówień usług dostarczanych przez BespokeChat sp. z o.o.;
  3. udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z BespokeChat sp. z o.o.;
  4. procesu rekrutacji – w przypadku złożenia przez Użytkownika oferty zatrudnienia w BespokeChat sp. z o.o.;
  5. marketingowych, po wyrażeniu na to zgody Użytkownika.
 2. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych.
 3. W związku z usługami świadczonymi przez Administratora wymagającego przetwarzania danych osobowych istnieje możliwość, iż mogą one być ujawnione zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe oraz agencjom marketingowym.
 4. Inne ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe. Administrator przeprowadza na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do zidentyfikowanych zagrożeń.
 6. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania, chyba że umowa lub powszechnie obowiązujące przepisy będą przewidywać dłuższe terminy.
 7. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Waszych danych osobowych przez Administratora – prawo do:
  • dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
  • żądania sprostowania danych,
  • usunięcia danych (w tym prawo do bycia zapomnianym),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody:
  • masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi).
  • masz prawo do przenoszenia danych osobowych.
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się skontaktować poprzez e-mail: biuro@bespokechat.com.

PLIKI COOKIES

 1. Na stronie wykorzystywana jest technika Cookies – są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies.
 2. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • tworzenia statystyk i analiz, które podpowiadają jak udoskonalać stronę https://www.bespokechat.com/, by w jak największym stopniu odpowiadała potrzebom Użytkowników;
   • optymalizacji strony internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek;
   • mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowanie treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i np. w sieci reklamowej;
   • zapewnienia bezpieczeństwa Klientów zalogowanych do bankowości internetowej;
   • zapamiętania, czy dany użytkownik wyraził określoną zgodę bądź też jej nie wyraził.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii znajdziesz też pod linkami:
 5. Kompleksowe informacje o cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in. (należy wcisnąć przycisk lewy ctrl + lewy przycisk myszki):
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera

GOOGLE ANALYTICS

 1. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 2. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 3. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 4. Przypominamy, że Google ma własną politykę prywatności, które jest niezależna od polityki prywatności https://www.bespokechat.com/. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady i procedury.

GOOGLE ADWORDS

Niniejsza strona korzysta z Google Adwords – platformy reklamowej Google pozwalającej na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz reklam na stronach współpracujących z Google, np. remarketingowych. Do mierzenia skuteczności działań oraz ich optymalizacji strona korzysta ze śledzenia konwersji. Funkcja ta dodaje pliki cookie do komputera użytkownika po kliknięciu reklamy, co umożliwia śledzenie zainteresowania stroną oraz innych konwersji z reklamy. Funkcja reklamowa Google Analytics z włączoną funkcją reklamową pozwala także na skonfigurowanie odbiorców, czyli tworzyć listy użytkowników, którzy wykonali określone działanie na stronie, a następnie udostępnia te listy, by można było na nie kierować reklamy. W ramach ustawień plików cookies możecie Państwo zadecydować, czy wyrażacie zgodę na wykorzystywanie w Waszym przypadku takich plików cookies, czy nie. Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.

FACEBOOK PIXEL

Niniejsza witryna internetowa korzysta z pixela Facebook’a w celu mierzenia skuteczności reklamowania strony za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam reklam Administratora. Jest to narzędzie, które pomaga zmierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników na stronie. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.  Dane z pixela są wykorzystywane w poniższym zakresie:
  • emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców,
  • tworzenie grup odbiorców reklam, w tym tzw. look-alike,
  • analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę zarówno za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook jak i na stronie,
  • używania innych narzędzi reklamowych Facebooka, jak np. custom audience.
W ramach ustawień plików cookies możecie Państwo zadecydować, czy wyrażacie zgodę na wykorzystywanie w Waszym przypadku takich plików cookies, czy nie. Więcej informacji dot. piksela znajdziecie Państwo tutaj: https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs. Polityka prywatności: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

LIVECHAT

Zapewniamy Państwu możliwość bezpośredniego kontaktu z nami za pośrednictwem czatu on-line. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy LiveChat, Inc. (www.livechatinc.com). Livechat jest usługą internetową stosowaną w sprzedaży i zdalnej obsłudze internautów. Możliwość czatowania daje użytkownikowi aplikacja komunikatora, która nie wymaga procesu instalacji oprogramowania na urządzeniu użytkownika oraz do której dostęp uzyskuje się przez kliknięcie przycisku kontaktowego. Agent w rozmowie wykorzystuje aplikację wyposażoną w zestawy narzędzi dających mu wiedzę o rozmówcy (np. strony, które odwiedzał), ułatwiających komunikację oraz zaoferowanie możliwie najlepszej pomocy.

SMARTLOOK

Korzystamy z narzędzia analitycznego SmartLook, które śledzi Państwa zachowania podejmowane w obrębie strony. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Smartsupp.com s.r.o. Oto przykładowe funkcjonalności aplikacji:
  • Nagrywanie zachowań użytkowników w postaci filmów wideo, by mieć możliwość natychmiastowego wyłapywania słabszych, wymagających poprawy elementów.
  • Generowanie map kliknięć, ruchu i ciepła wprost z nagrań, by przedstawić, w co klikają odwiedzający oraz jak daleko w dół przewijają stronę.
  • Znajdowanie ważnych odwiedzających przy użyciu filtrów.
W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie.

LINKEDIN INSIGHT TAG

LinkedIn Insight Tag to krótki kod JavaScript, który można dodać do witryny internetowej, aby otrzymywać szczegółowe raporty dotyczące kampanii marketingowej oraz uzyskać wartościowe informacje o odwiedzających. Administrator jako klient rozwiązań marketingowych LinkedIn może wykorzystać LinkedIn Insight Tag aby śledzić konwersję, przekierowywać odwiedzających i uzyskiwać dodatkowe informacje o członkach, którzy wchodzą w interakcje z reklamami Administratora. LinkedIn Insight Tag pozwala na gromadzenie danych dotyczących odwiedzin strony przez członków, łącznie z adresem URL, stroną odsyłającą, adresem IP, informacjami o urządzeniu i przeglądarce, znacznikiem czasu oraz wyświetleniami strony. LinkedIn nie udostępnia danych osobowych właścicielowi strony. Dostarcza tylko zbiorczy raport o odbiorcach witryny i skuteczności reklam. Dane te są szyfrowane, a w ciągu 7 dni usuwane informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Ostatecznie dane zostają usunięte w ciągu 90 dni. Umożliwia również ponowne ukierunkowanie reklam w stosunku do osób odwiedzających witrynę. Dzięki temu Administrator może pokazywać spersonalizowane reklamy poza swoją stroną, korzystając z tych danych przy zachowaniu poufności informacji członków. Za pomocą https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/90274/manage-your-linkedin-ads-settings?lang=en   członkowie LinkedIn mogą dowiedzieć się, w jaki ich dane osobowe są wykorzystywane do celów reklamowych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE i BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

 1. BespokeChat sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika, stosując środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych.
 3. Więcej informacji dotyczących warunków świadczenia usług, w szczególności zasad funkcjonowania strony internetowej, sposobów i warunków zawierania umów oraz warunków dostępu do treści i korzystania ze strony znajdą Państwo w Regulaminie Serwisu.